Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 รวม 11,200 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,996 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,046 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 138 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 20 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,649,434 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,087 ราย หายป่วยสะสม 1,524,431 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 109,022 ราย เสียชีวิต 113 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 6 ต.ค. 2564) รวม 57,387,052 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 730,807 โดส

  • เข็มที่ 1 : 268,797 ราย
  • เข็มที่ 2 : 409,806 ราย
  • เข็มที่ 3 : 52,204 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 33,774,684 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 22,005,722 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,606,646 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ในส่วนของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น มีหลายคนสงสัยว่า สามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ จุฬาราชมนตรี ได้ออกมาตอบคำถามแล้ว พร้อมเชิญชวนผู้นับถือศาสนาอิสลามฉีดวัคซีน CV-19 ย้ำฉีดได้ และ จำเป็นไม่มีสิ่งต้องห้าม ตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อป้องกันและลดการระบาดCV-19

3 กรณี เกิดผลข้างเคียงนักเรียนหลังฉีดวัคซีน CV-19 ยื่นเรื่องรับเงินช่วยเหลือ

  • 1. ต้องรักษาอาการป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท
  • 2. สูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท
  • 3. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท
สถานการณ์ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ที่ โรงพยาบาลที่ฉีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่สำนักงาน สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย สอบถามรายละเอียด สายด่วน สปสช. 1330

สถานการณ์ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook