บันเทิง Share0 Tweet

ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา

Pudding ฺB
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา

เป็นนางแบบและนักแสดงสาวที่ตอนนี้ เ ต รี ย ม ตั ว เ ป็ น คุ ณ แ ม่  สำ ห รั บ   ส า ว ปุ้ ม ปุ้ ย   พ ร ร ณ ทิ พ า  ที่ล่าสุด  เ ผ ย ภ า พ   ท้ อ ง  5 เ ดื อ น ทำ ห ล า ย คน ไ ม่ เ ชื่ อ ส า ย ตา นี่ ท้ อ ง จริง ใ ช่ ไ ห ม ผ อ ม ก ว่ า คน ไ ม่ ท้ อ ง อี ก จ้ า แฟนคลับ แ ห่ ค อ ม เ ม้ น ต์ รั ว ๆ

ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา

เชื่อว่าหลายคนชื่นชอบ ค ว า ม เ ป็ น ตั ว ข อ ง ตั ว เ อ ง สำหรับสาวคนนี้เป็นอย่างมาก ส า ว ปุ้ ม ปุ้ ย   พ ร ร ณ ทิ พ า  ภ ร ร ย า ส า ว สุ ด ส ว ย ข อ ง นั ก ร้ อ ง ห นุ่ ม   ก วิ น ท์  ดู ว า ล ที่ตอนนี้ เ ต รี ย ม ตั ว เ ป็ น คุ ณ แ ม่ โดย เ ฉ พ า ะ คุ ณ พ่ อ ก วิ น ท์ ที่ดูเหมือน จ ะ เ ห่ อ ลู ก ช า ย ม า ก ๆ 

 

ล่าสุด ปุ้ ม ปุ้ ย โพสต์ ค ลิ ป เ ดิ น ท า ง ไป อั ล ต ร้ า ซ า ว ด์  ทำเอาคน แ ห่ ดู ต า แ ต ก สุดๆ นี่ หุ่ น ข อ ง คุ ณ แ ม่  ท้ อ ง 5 เ ดื อ น  จ ริ ง ดิ? เพราะ ยั ง ดู ผ อ ม ม า ก แ ท บ ดู ไ ม่ อ อ ก ว่ า ท้ อ ง เ ล ย จ้ า 

ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา

โดย ส า ว ปุ้ ม ปุ้ ย  โ พ ส ต์ ค ลิ ป  พร้อมแคปชั่น "เ ดิ น ไ ป อั ล ต ร้ า ซ า ว ด์ " ชาวเน็ต และ แฟนคลับหลายคนเข้าไป ค อ ม เ ม้ น ต์ ส า ว ปุ้ ม ปุ้ ย  กันเป็นอย่างมาก โดยบอกว่า "แม่ ผ อ ม ก ว่ า ค น ไ ม่ ท้ อ ง ไ ด้ ไ ง ค ะ " , " ก ร า บ หุ่ น ค น ท้ อ ง   นี่ แ ค่ กิ น ข้ า ว อิ่ ม เ ห มื อ น ค น ท้ อ ง 9 เ ดื อ น "  ย อ ม แ ล้ ว จ้ า ค ว า ม ผ อ ม ที่ ตั ด ภ า พ ม า ที่ เ ร า ๆ ที่เ พิ่ ง กิ น เ ส ร็ จ  ยั ง อ้ ว นกว่า ปุ้ ม ปุ้ ย เ ล ย จ้ า

ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา

ขอบคุณรูปภาพ จาก IG pantipa.aแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook