บันเทิง Share0 Tweet

นุ๊กซี่ อัญพัชญ์

Pudding ฺB
นุ๊กซี่ อัญพัชญ์

เป็น พ ริ ต ตี้ ส า ว ที่ทั้ง ส ว ย และ ส ต ร อ งเป็นอย่างมาก สำหรับ ส า ว นุ๊ ก ซี่  แฟนสาวของหนุ่ม ปู แ บ ล็ ค เ ฮ ด ที่ออกมา เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ก า ร รั ก ษ า ม ะ เ ร็ ง พ ร้ อ ม เ ผ ย ภ า พ ก่ อ น ที่ จะรู้ว่า เ ป็ น ม ะ เ ร็ ง  จะเห็นได้ชัดว่า ห น้ า อ ก มี ข น า ด ไ ม่ เ ท่ า กั น

นุ๊กซี่ อัญพัชญ์

เ ชื่ อ ว่ า ห ล า ย คน ชื่ น ช ม สาวคนนี้เป็นอย่างมาก สำหรับ ส า ว นุ๊ ก ซี่ แ ฟ น ห นุ่ ม ของ นั ก ร้ อ ง ชื่อดัง ปู แ บ ล็ ค เ ฮ ด ที่ก่อนหน้านี้ ต ร ว จ พ บ ม ะ เ ร็ ง และ ไ ด้ รั บ ก า ร ผ่ า น ตั ด ผ่ า น ไ ป เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย  ซึ่งตอนนี้ ส า ว นุ๊ ก ซี่ ก็ อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ใ ห้ คี โ ม แฟนคลับหลายคนก็ให้กำลังใจเธอเป็นอย่างมาก 

นุ๊กซี่ อัญพัชญ์

ล่าสุด ส า ว นุ๊ ก ซี่  ได้ออกมา โ พ ส ต์ เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ทั้ ง ห ม ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น  พร้อมเผยภาพ ก่อนที่จะ ต ร ว จ พ บ ม ะ เ ร็ ง โดย โ พ ส ต์ รู ป พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น " #บันทึก ม ะ เ ร็ ง ข อ ง นุ๊ ก ซี่  รูปนี้ถ่าย ต อ น ที่ ยั ง มี  ก้ อ น ม ะ เ ร็ ง อ ยู่ ใ น เ ต้ า น ม คือทุกคนเห็นมั้ยว่าข้างนึงใหญ่กว่ามาก เพราะมี ก้ อ น เ นื้ อ ร้ า ย ข น า ด 5 ซ ม . อ ยู่ ใ น นั้ น  แ ต่ นุ๊ ก ก็ คื อ ก ลั ว ม า ก จน ไ ม่ ย อ ม ไปหาหมอ

ต อ น นี้ เ อ า ก้ อ น อ อ ก แล้ว ใครที่รู้ สึ ก ว่ า เ ต้ า น ม ผิ ด ป ก ติ อ ย่ า ป ล่ อ ย ไว้นะคะ ต้ อ ง ไ ป ห า ห ม อ น ะ ทุ ก ค น ด้ ว ย รั ก แ ล ะ ห่ ว ง ใ ย จ า ก ใ จ นุ๊ ก ซี่ "

นุ๊กซี่ อัญพัชญ์

ทำ ใ ห้ ห ล า ย ค น เ ข้ า ม า ชื่ น ช ม และ ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ ส า ว ค น นี้ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก  ที่ ทั้ ง เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ ผ่ า น ม า ไ ด้ ด้ ว ย กำ ลั ง ใ จ ที่ ดี 

นุ๊กซี่ อัญพัชญ์
นุ๊กซี่ อัญพัชญ์
นุ๊กซี่ อัญพัชญ์
นุ๊กซี่ อัญพัชญ์
นุ๊กซี่ อัญพัชญ์
นุ๊กซี่ อัญพัชญ์
นุ๊กซี่ อัญพัชญ์
นุ๊กซี่ อัญพัชญ์

ขอบคุณรูปภาพ จาก IG nookziiแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook