บันเทิง Share0 Tweet

เนย วรัฐฐา

Pudding ฺB
เนย วรัฐฐา

เ ป็ น นั ก ร้ อ ง - นั ก แ ส ด ง ส า ว ที่ ทั้ ง ส ว ย แ ล ะ  ม า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก   สำ ห รั บ   เ น ย   ว รั ฐ ฐ า   ที่ อ อ ก ม า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ป ร ะ เ ด็ น  ที่ ห นุ่ ม  ไ ร เ ด อ ร์   โ พ ส ต์ ถึ ง ส า ว โ น บ ร า   จ น ทำ ใ ห้ ช า ว เ น็ ต อ อ ก ม า พู ด เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก

 เนย วรัฐฐา

เ ชื่ อ ว่ า ห ล า ย ค น ชื่ น ช อ บ นั ก ร้ อ ง ส า ว ค น นี้ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก   สำ ห รั บ   เ น ย   ว รั ฐ ฐ า   อ ดี ต นั ก ร้ อ ง ข อ ง แ ห่ ง ค่ า ย   ก า มิ ก า เ ซ่   ที่ ล่ า สุ ด อ อ ก ม า โ พ ส ต์   แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น แ ร ง ใ น โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล   อ ย่ า ง ป ร ะ เ ด็ น ข อ ง   ไ ร เ ด อ ร์ ห นุ่ ม   ที่ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ถึ ง ส า ว โ น บ ร า   จ น ช า ว เ น็ ต ต่ า ง อ อ ก ม า พู ด ป ร ะ เ ด็ น นี้ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก 

เนย วรัฐฐา

โ ด ย เ น ย  โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ร ะ บุ ว่ า  " เ ห็ น หั ว น ม แ ล้ ว ไ ง ?   หั ว น ม มั น ผิ ด อ ะ ไ ร   ผู้ ช า ย ไ ม่ มี หั ว น ม ห ร อ ?   เ บื่ อ เ มื่ อ ไ ห ร่ จ ะ เ ลิ ก ใ ห้ ผู้ ห ญิ ง เ ป็ น ฝ่ า ย ต้ อ ง ปิ ด นู้ น ปิ ด นี่   ห ล บ ซ่ อ น ทุ ก สิ่ ง ล ค า น ! ! ! ! !   มั น ไ ม่ ส บ า ย ตั ว ไ ง เ ข้ า ใ จ ม ะ   ล ะ มั น คื อ ธ ร ร ม ช า ติ เ ว้ ย ! ! ! !   แ ล ะ อ ยู่ ดี ๆ ก็ ม า ส ร้ า ง ก ร อ บ   วั  ฒ น ธ ร ร ม ศ า ส น า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง บ ล า ๆ ๆ ๆ ๆ  ถ า ม ห น่ อ ย เ ห อ ะ แ ต่ ก่ อ น มั น ก็ ไ ม่ เ ค ย ผิ ด ป ะ ? แ ม่ ง ห า เ รื่ อ ง ใ ห้ ผู้ ห ญิ ง เ สี ย เ งิ น ซื้ อ ย ก ท ร ง ซื้ อ ที่ แ ป ะ น ม  ซื้ อ เ ก า ะ อ ก ซั บ ใ น   นี่ ไ ม่ ร ว ม   ก า ง เ ก ง ซั บ ใ น  แ ล ะ ผ้ า อ น า มั ย ที่ กุ ต้ อ ง ซื้ อ   ล ะ บ อ ก เ ล ย   มั น แ พ ง ! ! ! ! !  !

เนย วรัฐฐา

เ สื้ อ ส บ า ย ๆ ดี ๆ   ซื้ อ ที 4 พั น บ า ท   รู้ ม ะ อี เ ว ร ร ร ร  ล ะ ไ อ่ เ รื่ อ ง ปั ญ ห า คุ ก ค า ม ท า ง เ พ ศ อ ะ   ก็ เ ดิ ม เ ดิ ม ม ม   อ ย่ า ม า โ ท ษ ก า ร แ ต่ ง ตั ว   ไ ม่ งั้ น ค น ป่ า   ค น ต ะ วั น ต ก ค ง ลู ก ด ก ไ ป ยั น ด า ว อั ง ค า ร   มั น ไ ม่ เ กี่ ย ว   ค น ที่ คิ ด โ ท ษ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ก า ร แ ต่ ง ตั ว ผู้ ห ญิ ง อ ะ   มั น ส ม อ ง ล้ า ม า ก !   แ ล ะ ผ ญ ที่ ทำ เ ป็ น แ ต่ ง ตั ว มิ ด ชิ ด ล ะ ด่ า ผ ญ ที่ แ ต่ ง ตั ว เ ห็ น เ นื้ อ ม า ก ก ว่ า อ ะ   คุ ณ ก็ แ ค่ เ ป็ น ค น ที่ อ ย า ก รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เ อ ง เ ป็ น ค น ดี ก ว่ า เ ท่ า นั่ น แ ห ล ะ ะ ะ ะ ะ   เ ร า ค ว ร จ ะ แ ต่ ง ตั ว ยั ง ไ ง ก็ ไ ด้   จ ะ ใ ส่ เ สื้ อ ใ น   ห รื อ ไ ม่ ใ ส่ ก็ แ ล้ ว แ ต่ ว่ า วั น นั่ น ฟี ลิ่ ง มั น อ ย า ก ใ ส่ มั้ ย   ล ะ ค ว า ม หื่ น ข อ ง ผู้ ช า ย   ไ ม่ ค ว ร เ ป็ น ค ว า ม ผิ ด ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ! !!!"

เนย วรัฐฐา

ซึ่ ง แ ฟ น ค ลั บ ห ล า ย ค น ก็ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม้ น ต์ ส นั บ ส นุ น เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก   ถึ ง ทั ศ น ค ติ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ส า ว ค น นี้   บ อ ก เ ล ย ว่ า   เ ป็ น ค ว า ม คิ ด ข อ ง ส า ว รุ่ น ใ ห ม่ ที่ ห ล า ย ค น เ ห็ น ด้ ว ย

เนย วรัฐฐา
เนย วรัฐฐา
เนย วรัฐฐา
เนย วรัฐฐา
เนย วรัฐฐา
เนย วรัฐฐา
เนย วรัฐฐา

ขอบคุณรูปภาพ จาก Facebook Waruttha Karchaiแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook