โซเชียล Share0 Tweet

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เขตโรคติดต่ออันตราย

Nabi
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เขตโรคติดต่ออันตราย

23 เม.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม 5 ประเทศ เขตติดโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เขตโรคติดต่ออันตราย

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด ของโรคโควิด 19 เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เขตโรคติดต่ออันตราย
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เขตโรคติดต่ออันตราย

โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ ๑๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศ ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีความเสี่ยง อย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด 19 ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดน ติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เขตโรคติดต่ออันตราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม 5 ประเทศ เขตติดโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แก่

  • มาเลเซีย
  • กัมพูชา
  • สปป.ลาว
  • อินโดนีเซีย
  • เมียนมา

จากเดิมที่เคยประเทศไปก่อนหน้านี้ 4 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ

  • เกาหลีใต้
  • จีน รวมฮ่องกง, มาเก๊า
  • อิตาลี
  • อิหร่าน
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เขตโรคติดต่ออันตราย

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป" เนื้อหาสำคัญในประกาศดังกล่าวระบุ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/093/T_0016.PDF?fbclid=IwAR0mn4bm5mRhS0b3WtgRHPHYR8hMPANnuFImoaCGAqdq6A-FJYbkr1qpuKg

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษาแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook