โซเชียล Share0 Tweet

หนุ่ม โ ว ย เ จ้ า ห น้ า ที่ นั่งชิลกับเพื่อน ไ ม่ ส ว ย แ ม ส ก์ แล้วไง

Pudding ฺB
หนุ่ม โ ว ย เ จ้ า ห น้ า ที่ นั่งชิลกับเพื่อน ไ ม่ ส ว ย แ ม ส ก์ แล้วไง

เป็น ค ลิ ป ที่แชร์กันเป็นอย่างมาก สำหรับหนุ่ม ก ร่ า ง รายหนึ่ง ที่มีการกิน เ ห ล้ า เสียง ดั ง กับกลุ่มเพื่อน บริเวณหน้า อ นุ ส า ว รี ย์ ส า ม ก ษั ต ริ ย์ กลางดึก ทำให้มี เ จ้ า ห น้ า ที่  เข้ามา เ ตื อ น แต่กลับ โ ด น โ ว ย ว า ย กลับ อ้ า ง เหตุผลไปเรื่อย

หนุ่ม โ ว ย เ จ้ า ห น้ า ที่ นั่งชิลกับเพื่อน ไ ม่ ส ว ย แ ม ส ก์ แล้วไง

เชื่อว่าหลายคนนั้น พอเห็น ค ลิ ป นี้แล้ว ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่า เ อื อ ม กับ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่เห็น โดยเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น Part 1 ได้ออกมาเผย ค ลิ ป ดังกล่าว ชาวเน็ตหลายคนสนใจประเด็นนี้เป็นอย่างมาก 

โดยทางเพจ โพสต์ ค ลิ ป  พร้อมข้อความระบุว่า ""แมสก์ ไ ม่ ใ ส่ แล้วไงละ พวก โ ค วิ ด มัน แ พ ร่ จากพวกเราที่ไหน" ค ลิ ป สั้นไปนิด แต่มา ส ะ ดุ ด ต ร ง "แมสก์ ไ ม่ ใส่" ประเด็นนี้เราต้องช่วยกันปฏิบัติตาม ก ฏ ใช่ไหม ทุกคนมี ปั ญ ห า เหมือนกัน แต่การ อ้ า ง แบบนี้  สั ง ค ม เห็นว่าอย่างไร และเวลานั้นมัน เ ค อ ร์ ฟิ ว ไ ห ม  ส่วนการพูดจา ถ้าเราใช้วาจาที่เป็นสุภาพ การพูดคุยมันน่าจะง่ายกว่าใช้ ค ำ ห ย า บ ค า ย นะ

หนุ่ม โ ว ย เ จ้ า ห น้ า ที่ นั่งชิลกับเพื่อน ไ ม่ ส ว ย แ ม ส ก์ แล้วไง

ให้ ค ลิ ป เล่าเรื่อง

-คำก็... สองคำก็เห้.. แมสก์ก็ ไ ม่ ใ ส่ พื้นที่ไหนครับ ช่วงเวลา เ ค อ ฟิ ว ส์ หรือเปล่าถึงได้มีคน แ จ้ ง ตำ ร ว จ ถ้าใช่แล้วทำไม ป ล่ อ ย ให้มันยืน ด่ า อยู่ได้ ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ขนาดนี้ ด ำ เ นิ น ค ดี สิครับรออะไร# ป า ก ดี ทั้งผู้หญิงผู้ชายป ล่ อ ย ค ลิ ป ฆ่ า ตั ว เองชัดๆขอบคุณ ค ลิ ป " ซึ่งหลายคนมองถึงความ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ไหนจะเรื่องความ ป ล อ ด ภั ย การไม่สวมแมสก์เป็น อั น ต ร า ย อย่างมาก และ อีกอย่าง ฝ่ า ฝื น เ ค อ ร์ ฟิ ว ผิ ด เต็มๆ 

หนุ่ม โ ว ย เ จ้ า ห น้ า ที่ นั่งชิลกับเพื่อน ไ ม่ ส ว ย แ ม ส ก์ แล้วไง
หนุ่ม โ ว ย เ จ้ า ห น้ า ที่ นั่งชิลกับเพื่อน ไ ม่ ส ว ย แ ม ส ก์ แล้วไง
หนุ่ม โ ว ย เ จ้ า ห น้ า ที่ นั่งชิลกับเพื่อน ไ ม่ ส ว ย แ ม ส ก์ แล้วไง
หนุ่ม โ ว ย เ จ้ า ห น้ า ที่ นั่งชิลกับเพื่อน ไ ม่ ส ว ย แ ม ส ก์ แล้วไง

ขอบคุณรูปภาพ จาก Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น Part 1แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook