โซเชียล Share0 Tweet

ตำ ร ว จ แ จ ง ชั ด เ จ น แล้ว กั ญ ช า กั ญ ช ง ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม ใช้แบบไหน ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย

Nabi
ตำ ร ว จ แ จ ง ชั ด เ จ น แล้ว กั ญ ช า กั ญ ช ง ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม ใช้แบบไหน ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย

"กั ญ ช า" "กั ญ ช ง" และ "ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม" ใช้แบบไหนถึงจะ ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย นะ ทางด้าน โ ฆ ษ ก สำ นั ก ง า น ตำ ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ได้ออกมาให้คำตอบอย่างกระจ่างชัดแล้วว่า พืชทั้ง 3 ชนิดนั้น ใช้อย่างไรจึง ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ไป ดู กั น เ ล ย

ตำ ร ว จ แ จ ง ชั ด เ จ น แล้ว กั ญ ช า กั ญ ช ง ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม ใช้แบบไหน ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โ ฆ ษ ก สำ นั ก ง า น ตำ ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ สรุปสาระ สำ คั ญ ก ฎ ห ม า ย ใหม่เกี่ยวกับ "กั ญ ช า" "กั ญ ช ง" และ "ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม" ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของ รั ฐ บ า ล แต่การใช้ประโยชน์จากพืชทั้งสามชนิดนี้ยังมี ข้ อ จำ กั ดบางประการ

ตำ ร ว จ แ จ ง ชั ด เ จ น แล้ว กั ญ ช า กั ญ ช ง ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม ใช้แบบไหน ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pixabay /// rexmedlen

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคที่จะนำไปใช้ได้แต่ด้านที่เกิดประโยชน์ของพืชแต่ละชนิด ปัจจุบัน "กั ญ ช า" "กั ญ ช ง" ยังคงถูก ค ว บ คุ ม เป็น ย า เ ส พ ติ ด อยู่ โดยในปี 2563 ก ร ะท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ออกประกาศ ที่ระบุชื่อ ย า เ ส พ ติ ดให้ โ ท ษ ในประเภท 5 โดยแยก    "กั ญ ช ง" ออกจาก "กั ญ ช า" เพื่อลดระดับการควบคุม "กั ญ ช า" และ "กั ญ ช ง" ให้สามารถนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมและ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ได้

ตามประกาศนี้ สิ่งที่ยังถือเป็น ย า เ ส พ ติ ด ให้ โ ท ษ ประเภท 5 อยู่ มีเพียงช่อดอกของ           "กั ญ ช า" และ "กั ญ ช ง" และ "เ ม ล็ ด กั ญ ช า" ส่วน "เ ม ล็ ด กั ญ ช ง" ใบจริง กิ่งก้าน ราก เปลือก ลำต้น เส้นใย กากจากการสกัด ไ ม่ ถือเป็น ย า เ ส พ ติ ด สารสกัด C B D หรือ            "น้ำ มั น กั ญ ช า" ที่มีค่า THC ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถือเป็น ย า เ ส พ ติ ดเช่นกัน

ตำ ร ว จ แ จ ง ชั ด เ จ น แล้ว กั ญ ช า กั ญ ช ง ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม ใช้แบบไหน ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pixabay /// 7raysmarketing

แต่เงื่อนไขสำคัญ คือ "พืช กั ญ ช า และ กั ญ ช ง" ที่จะไม่ถือว่าส่วนต่างๆ เป็น ย า เ ส พ ติ ด นั้น ต้องได้รับอนุญาตให้ปลูกอย่างถูกต้องในประเทศ ตาม พ.ร.บ. ย า เ ส พ ติ ด ให้ โ ท ษ ฉบับที่ 7 เพราะฉะนั้นท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือ ย า จ า ก กั ญ ช า กั ญ ช ง ได้ ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตให้ผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องหรือ ไ ม่ เช่น ใ บ กั ญ ช า กิ่ ง ก้ า น เ ส้ น ใ ย ตรวจดูจากสำเนาใบอนุญาต "ย า แ ผ น ปั จ จุ บั น" "ย า แ ผ น ไ ท ย" "น้ำ มั น กั ญ ช า" ตรวจดูเครื่องหมายทะเบียน ย า ข อ ง ก ร ะ ท ร วง ส า ธ า ร ณ สุ ข โดยต้องไม่ลืมว่าผลิตภัณฑ์ทาง ย าท่านจะต้องมีใบรับรองของ แ พ ท ย์ให้ใช้เพื่อ รั ก ษ า โ ร คเท่านั้น การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือ ย า ที่มีส่วนผสมของ "กั ญ ช า และ กั ญ ช ง" จากต่างประเทศ ยังคงเป็นสิ่ง ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ทั้งหมด การปลูก กั ญ ช า บ้านละ 6 ต้น เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ยัง ไ ม่ มี ก ฎ ห ม า ยรองรับ

ตำ ร ว จ แ จ ง ชั ด เ จ น แล้ว กั ญ ช า กั ญ ช ง ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม ใช้แบบไหน ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย

สำหรับ "พืช ก ระ ท่ อ ม" ได้ถูก ย ก เ ลิ ก จาก ย า เ ส พ ติ ด ให้ โ ท ษ ประเภท 5 ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 ที่ผ่านมา สามารถใช้ด้วยการเคี้ยวใบ ก า ร ต้ ม ทำ น้ำ ก ร ะ ท่ อ ม หรือ ช า ก ร ะ ท่ อ ม ดื่ ม ได้ตามวิถีท้องถิ่น แต่ยังมีประกาศ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ขที่ 424/2564 ซึ่งยังห้ามใช้ ก ร ะ ท่ อ ม เป็นส่วนผสมของอาหาร จึงยังไม่สามารถนำมาประกอบอาหารหรือ ต้ ม น้ำ ก ร ะ ท่ อ ม ข า ย ในเชิงอุตสาหกรรมได้ เพราะยังเป็นความ ผิ ด ต า ม ก ฎ ห ม า ย อาหารและ ย า อยู่

ตำ ร ว จ แ จ ง ชั ด เ จ น แล้ว กั ญ ช า กั ญ ช ง ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม ใช้แบบไหน ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย

ส่วนร่าง พ.ร.บ.พื ช ก ร ะ ท่ อ ม ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 มีแนวทางการควบคุมที่สำคัญคือป้องกัน ไ ม่ ใ ห้ เด็กเยาวชนเข้าถึง พื ช ก ร ะ ท่ อ ม แต่ยัง ไ ม่ ออกมาใช้ บั ง คั บ ในช่วงนี้ขอให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ช่วยดูแล ตั ก เ ตื อ น อย่าให้เด็กและเยาวชนใช้ พื ช ก ร ะ ท่ อ ม หรือ น้ำ ก ร ะ ท่ อ ม เพราะอาจมีผลต่อ จิ ต ป ร ะส า ท ได้ จนกว่าจะมี ก ฎ ห ม า ยเฉพาะออกมาใช้ บั ง คั บ ซึ่งคงจะออกมาในอีกไม่นานนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pixabay


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook