โซเชียล Share0 Tweet

เ ด้ ง ส า ร วั ต ร เ ม า ก ร่ า ง

Nabi
เ ด้ ง ส า ร วั ต ร เ ม า ก ร่ า ง

กลายเป็น ป ร ะ เ ด็ นที่ โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล วิ จ า ร ณ์ หนักเป็นอย่างมาก เมื่อมีชายรายหนึ่ง อ ว ด  เ บ่ ง อ้างตนเป็น ตำ ร ว จ เ ม า ก ร่ า ง พ ก อ า วุ ธ ส ง ค ร า ม ทำ ร้ า ย ช า วบ้าน ล่ า สุ ด ต ร ว จ ส อ บ พ บ ว่า เป็นตำ ร ว จ จ ริ ง

เ ด้ ง ส า ร วั ต ร เ ม า ก ร่ า ง

22 ก.ย.2564 พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จ เ ร ตำ ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ (จตช.) ได้ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่า เบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลภาพคลิปกรณีดังกล่าวแล้ว จึงได้ สั่ ง การให้ พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร. (หน.จต.) ดำ เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง โดย ป ร ะ ส า น ก า ร ป ฏิ บั ติ กับ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ต้ น สั ง กั ด เ ร่ ง ดำ เ นิ น ก า ร โดย ด่ ว น เนื่องจาก ป ร า ก ฏ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ชัดเจน "ส า ร วั ต ร"

เ ด้ ง ส า ร วั ต ร เ ม า ก ร่ า ง
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จ เ ร ตำรวจแห่งชาติ (จตช.)

เบื้องต้น ทราบว่า ผู้ ก่ อ เ ห ตุ มี ย ศ พ.ต.ท. ในตำแหน่ง ส า ร วั ต ร หั ว ห น้ า ส ถ า นี ตำ ร ว จภูธรชุม แ ส ง ส ง ค ร า ม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก "ส า ร วั ต ร" ซึ่งจากการ ต ร ว จ ส อ บ พบว่า

เ ด้ ง ส า ร วั ต ร เ ม า ก ร่ า ง

ขณะ เ กิ ด เ ห ตุ "ส า ร วั ต ร" รายนี้ได้ แ ต่ ง ก า ย น อ ก เ ค รื่ อ ง แ บ บ และขับรถยนต์มานั่งในร้านอาหารฝั่ง ต ร ง ข้ า ม ที่ เ กิ ด เ ห ตุ และได้ก่ อ เ ห ตุ ท ะ เ ล า ะ วิ ว า ท พร้อม ทำ ร้ า ย ผู้ เ สี ย ห า ย จำ น ว น 2 คน โดยใช้กำลัง ช ก ต่ อ ย และใช้ อ า วุ ธ มี ด ร ว ม ถึงมีการใช้ อ า วุ ธ ปื น ออกมา ขู่ ตามภาพคลิปที่ ป ร า ก ฏ

เ ด้ ง ส า ร วั ต ร เ ม า ก ร่ า ง

โดย เ ห ตุ เ กิ ด บริเวณหน้าร้านค้า ใน ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 เวลา 17.40 น. ที่ผ่านมา ซึ่ง ผู้ เ สี ย ห า ย ได้ แ จ้ ง ความ ร้ อ ง ทุ ก ข์ กับ พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น สภ.ไทรงาม ใน ข้ อ ห า ทำ ร้ า ย ร่า ง ก า ย ไ ม่ ถึงกับเป็น เ ห ตุ อั น ต ร า ย ต่อร่างกายและจิตใจ และทำให้ผู้อื่น เ กิ ด ค ว า ม ก ลั ว หรือความ ต ก ใ จ โดยการ ขู่ เ ข็ ญ

เ ด้ ง ส า ร วั ต ร เ ม า ก ร่ า ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook