โซเชียล Share0 Tweet

ไทยแลนด์ 4.0 ประกาศ ย ก เ ลิ ก เรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน

Nabi
ไทยแลนด์ 4.0 ประกาศ ย ก เ ลิ ก เรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ส่งหนังสือแจ้งด่วนที่สุด ปรับเปลี่ยน ตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงแจ้งให้ทุกจังหวัด ให้หน่วยงานในสังกัดเลิกเรียก "สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน" "สำเนาทะเบียนบ้าน" เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน

ไทยแลนด์ 4.0 ประกาศ ย ก เ ลิ ก เรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
เป็นเพียงภาพประกอบข่าวจาก : Government Complex

ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ไทยแลนด์ 4.0 ประกาศ ย ก เ ลิ ก เรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
เป็นเพียงภาพประกอบข่าวจาก : Government Complex

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ไทยแลนด์ 4.0 ประกาศ ย ก เ ลิ ก เรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
เป็นเพียงภาพประกอบข่าวจาก : Government Complex

จึงแจ้งให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศอย่างกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป.

ไทยแลนด์ 4.0 ประกาศ ย ก เ ลิ ก เรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
เป็นเพียงภาพประกอบข่าวจาก : Government Complex
ไทยแลนด์ 4.0 ประกาศ ย ก เ ลิ ก เรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการปกครอง

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook