โซเชียล Share0 Tweet

รัฐไฟเขียว อนุมัติซื้อ ไอโฟน 111 เครื่อง

Shambhala TS
รัฐไฟเขียว อนุมัติซื้อ ไอโฟน 111 เครื่อง

รัฐไฟเขียวแบบไม่มีอะไรกั้น! อนุมัติงบ 2.6 ล้าน ให้จัดซื้อ ไอโฟน จำนวน 111 เครื่อง แจกผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกฯ ทดแทนเครื่องเก่าที่ตกรุ่นไปแล้ว

รัฐไฟเขียว อนุมัติซื้อ ไอโฟน 111 เครื่อง

โดย สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้เผยแพร่ประกาศแจ้งเรื่องสำคัญ ในประเด็นผลการจัดซื้อและสัญญาจ้างให้บริษัท สหธุรกิจ จำกัด  ให้เป็นผู้ได้รับคัดเลือก จัดหาตามโครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวนทั้งสิ้น 111 เครื่อง พร้อมวงเงิน 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท

รัฐไฟเขียว อนุมัติซื้อ ไอโฟน 111 เครื่อง
รัฐไฟเขียว อนุมัติซื้อ ไอโฟน 111 เครื่อง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจาก: Pixabay

นอกจากนี้ ในประกาศยังได้ระบุว่า ทางสำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไว้เมื่อ 23 กันยายน 2564 ที่วงเงิน 2,964,199.60 บาท ซึ่ง สลน. ถือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับงานราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการ โดยให้เหตุผลในการจัดซื้อโทรศัพท์ไอโฟน 111 เครื่องนี้ว่า "เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อใช้ในราชการเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน"

รัฐไฟเขียว อนุมัติซื้อ ไอโฟน 111 เครื่อง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจาก: Pixabay

ในส่วนของการกำหนดรายละเอียดราคากลางนั้น ทาง สลน. จะต้องเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone12 ขนาด 128GB จำนวน 23 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 26,440 บาท รวมวงเงิน 608,120 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone12 ขนาด 64GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท...

รัฐไฟเขียว อนุมัติซื้อ ไอโฟน 111 เครื่อง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจาก: Pixabay

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook