โซเชียล Share0 Tweet

เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น ลู ก จ้ า ง

Nabi
เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เ งิ น อุ ด ห  นุ น ลู ก จ้ า ง

เฟสบุ๊กของ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME เปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www. ส่งเสริมการจ้างงาน เอสเอ็มอี.doe.go.th และจะให้ยื่นทบทวนสิทธิได้ภายใน 27 พ.ย.2564 นี้

เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เ งิ น อุ ด ห  นุ น ลู ก จ้ า ง

เมื่อนายจ้างได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย ไม่เกิน 200 คน ระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 3,000 บาท (ธันวาคม 2564 และมกราคม 2565)

เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เ งิ น อุ ด ห  นุ น ลู ก จ้ า ง
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pexels : Joko_Narimo
เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เ งิ น อุ ด ห  นุ น ลู ก จ้ า ง
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pexels : mostafa_meraji

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการรอบแรก ตั้งแต่ 20 ต.ค.-10 พ.ย.2564 มีนายจ้างเข้าร่วมจำนวน 127,613 แห่ง ครอบคลุม ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 2,062,356 คน และมีนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน 47,742 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.41 ของนายจ้างที่ลงทะเบียน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา

เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เ งิ น อุ ด ห  นุ น ลู ก จ้ า ง
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pexels : JonKline
เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เ งิ น อุ ด ห  นุ น ลู ก จ้ า ง
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pexels : kirloskarabhishek2312

ขอบคุณข้อมูลจาก : น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาลแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook