โซเชียล Share0 Tweet

3 ป ร ะ เ ท ศ ห ลุ ด พ้ น ส ถ า น ะ

Nabi
3 ป ร ะ เ ท ศ ห ลุ ด พ้  น ส ถ า น ะ

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองให้บังกลาเทศ ลาว และเนปาล หลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC)กำหนดสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อหัว ทรัพยากรมนุษย์ และความเปราะบางทางเศรษฐกิจ

3 ป ร ะ เ ท ศ ห ลุ ด พ้  น ส ถ า น ะ
ประเทศลาว

เมื่อวันพุธ (24 พ.ย.) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองให้บังกลาเทศ ลาว และเนปาล หลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) สมัชชาใหญ่ฯ มีมติมอบระยะเวลาเตรียมการ 5 ปี สำหรับการหลุดพ้นจากสถานะดังกล่าวให้ทั้งสามประเทศข้างต้น ซึ่งมากกว่าระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้สามปี

3 ป ร ะ เ ท ศ ห ลุ ด พ้  น ส ถ า น ะ
ประเทศลาว

เนื่องจากทั้งสามประเทศจะต้องเตรียมการควบคู่กับการวางแผนฟื้นตัวหลังยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รวมถึงดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากโรคระบาด

3 ป ร ะ เ ท ศ ห ลุ ด พ้  น ส ถ า น ะ
ประเทศเนปาล

มติข้างต้นไม่ได้ตีตกการขยายระยะเวลาเตรียมการ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาผลการตัดสินในการทบทวนทุก 3 ปี โดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ผู้มีหน้าที่ทบทวนรายชื่อกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดทุกสามปี

3 ป ร ะ เ ท ศ ห ลุ ด พ้  น ส ถ า น ะ
ประเทศเนปาล

บังกลาเทศ ลาว และเนปาล ถูกเชิญให้เตรียมยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นระหว่างระยะเวลา 5 ปี โดยมีการสนับสนุนจากระบบของสหประชาชาติ และความร่วมมือกับหุ้นส่วนด้านการพัฒนาและการค้าระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี ขณะเดียวกันการหลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดไม่ควรทำให้แผนการและโครงการด้านการพัฒนาของทั้งสามประเทศหยุดชะงักหรือถอยหลัง

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ใช้หลักเกณฑ์ 3 ประการ เพื่อกำหนดสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อหัว ทรัพยากรมนุษย์ และความเปราะบางทางเศรษฐกิจ

3 ป ร ะ เ ท ศ ห ลุ ด พ้  น ส ถ า น ะ
ประเทศบังกลาเทศ
3 ป ร ะ เ ท ศ ห ลุ ด พ้  น ส ถ า น ะ
ประเทศบังกลาเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวซินหัวไทยแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook